Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Współpraca między Powiatem Pszczyńskim a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej: Edukacja kształtuje przyszłość.

Rozwój i kształcenie młodych ludzi stanowią kluczowe filary każdego społeczeństwa. Dlatego też, z wielką radością informujemy, że Powiat Pszczyński oraz Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zawarły umowę o współpracy, mającą na celu wspólnie tworzyć inicjatywy szkoleniowo-dydaktyczne, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

Współpraca ta, sięgająca korzeniami do fundamentów edukacyjnych, obejmuje rozmaite obszary, skoncentrowane na zacieśnianiu relacji pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi w Powiecie Pszczyńskim a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Jest to owoc wielostronnego podejścia, które ukierunkowuje się na przyszłość uczniów, oferując im szereg możliwości kształcenia i rozwoju.

Jednym z kluczowych elementów umowy jest możliwość organizowania praktyk i staży dla studentów uczelni. Dzięki temu, młodzi ludzie będą mieli okazję w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, pozyskując jednocześnie cenne doświadczenie w realnym środowisku zawodowym. To właśnie takie doświadczenia mają kluczowe znaczenie w dalszej karierze zawodowej.
Współpraca zakłada także współorganizowanie różnorodnych konferencji, seminariów oraz innych inicjatyw naukowo-edukacyjnych. Dzięki temu, uczniowie będą mieli okazję poszerzyć swoje horyzonty, zgłębiając aktualne i istotne tematy związane z różnymi dziedzinami życia społecznego i zawodowego.
Wyjątkowym aspektem tej współpracy jest zaangażowanie Uczelni w działania promujące Społeczną Odpowiedzialność Nauki. To nie tylko kwestia kształcenia, ale także wychowywania młodych ludzi w duchu odpowiedzialności za otaczającą ich rzeczywistość. Uczelnia podejmuje aktywności społeczne, wspierając młodzież w angażowaniu się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej to miejsce, w którym młodzi ludzie znajdą nie tylko edukację, ale także wsparcie i inspirację do osobistego rozwoju. Uczelnia otwiera swoje drzwi dla młodych osób, organizując różnorodne akcje i wykłady w szkołach. Dba także o to, aby młodzież miała możliwość udziału w olimpiadach i konkursach, rozwijając swoje pasje i zdolności.

Społeczność akademciak WSFIP pragnie serdecznie podziękować Jego Magnificencji Rektorowi dr hab. inż. Jackowi Bindzie, prof. WSFIP oraz Staroście Powiatu Pszczyńskiego Pani Barbarze Bandoła za wspaniałe działania podejmowane na rzecz młodzieży i krzewienia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Nauki. To dzięki takim inicjatywom patrzymy w przyszłość pełni optymizmu, widząc w młodych ludziach potencjał i siłę napędową społeczeństwa. Rozwój i kształcenie młodych ludzi to nasza wspólna misja, a umowa pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej staje się nowym, dynamicznym rozdziałem tego wielkiego wysiłku. Dążymy do tego, aby nasza współpraca przyniosła obopólne korzyści i otworzyła przed młodymi ludźmi szerokie horyzonty możliwości. Bo przyszłość należy do nich, a my jesteśmy tu, aby ich wspierać na każdym etapie ich edukacyjnej podróży.

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top