Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wspólne publikacje naukowe stanowią ważny wskaźnik sukcesu i efektywności współpracy między Katedrą Marketingu i Logistyki Politechniki w Dnipro a Katedrą Finansów i Logistyki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Opublikowane artykuły są nie tylko dowodem na wysoki poziom badań prowadzonych przez obie instytucje, ale także przyczyniają się do rozwoju wiedzy i rozwijają dyscypliny naukowe, którymi się zajmują.

Przykładowo, wspólna publikacja naukowa może przedstawiać nowe spostrzeżenia dotyczące związku między marketingiem a logistyką w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw. Taki artykuł mógłby analizować, jak skuteczne zarządzanie logistyką wpływa na strategie marketingowe i przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa. Publikacja taka może dostarczyć praktycznych wskazówek dla firm, jak zintegrować działania marketingowe i logistyczne w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Innym tematem badawczym mogłoby być zastosowanie narzędzi finansowych w procesach logistycznych. Artykuł taki mógłby analizować, jak odpowiednie zarządzanie finansami w ramach logistyki może przyczynić się do optymalizacji kosztów, poprawy efektywności i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Wspólne badania nad tym tematem mogłyby dostarczyć cennych wskazówek dla praktyków biznesowych, jak efektywnie wykorzystać dostępne narzędzia finansowe w celu optymalizacji procesów logistycznych.

Korzyści płynące z takiej współpracy naukowej są wielostronne. Przede wszystkim, publikacja artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych przyczynia się do wzrostu prestiżu obu instytucji oraz jej pracowników. Zwiększa to szanse na pozyskiwanie dodatkowych środków na badania i rozwój, a także umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów naukowych i budowanie sieci współpracy.

Ponadto, wspólna praca badawcza umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy między pracownikami naukowymi z różnych środowisk akademickich. Ta interdyscyplinarna wymiana może prowadzić do nowych perspektyw i podejść do badanych tematów oraz generować innowacyjne rozwiązania. Pracownicy naukowi mogą wzajemnie się inspirować i wzmacniać, co prowadzi do podniesienia jakości usług edukacyjnych.

W dniu wczorajszym dobyło się kolejne spotkanie organizacyjne dla dalszych działań naukowo-dydaktycznych , w którym uczensili po stronie ukraińskiej doc. dr Serhii J. Kasian kierownik katedry marketingu Politechniki Dnipro wraz ze swoim doktorantem Danilo Shapovalem oraz po stronie polskiej Aleksander Sapiński, MBA pełnomocnik Rektora WSFIP oraz dr Stanisław Ciupka dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSFIP.

Aleksander Sapiński, MSc
Pełnomocnik Rektora ds. Ogólnych

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top