Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 24 listopada 2022 r. zakończyła się ostatnia w tym roku konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach pt.: „Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Zielony Śląsk. Doświadczenia i wyzwania”. Organizator Konferencji – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało w 1948 jako stowarzyszenie, samodzielność prawną i finansowo-majątkową uzyskało w 1991 roku. Główne obszary działalności to organizowanie konferencji międzynarodowych i krajowych oraz seminariów naukowych, realizowanie ekspertyz, szkoleń i doradztwa, działalność wydawnicza, a także organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W Konferencji uczestniczył wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oddział Katowice - dr inż. Zbigniew Tetłak, który wygłosił referat pt. „Wykorzystanie popiołów do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych”. W referacie prelegent przedstawił konsekwencje braku możliwości wykorzystania, w obecnych uwarunkowaniach prawnych, popiołów wytwarzanych w gospodarstwach domowych podczas spalania węgla kamiennego do rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów komunalnych. W Polsce jest obecnie ponad 600, w województwie śląskim 34, nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, które stwarzają poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego. W tym czasie około 2 mln ton popiołów rocznie trafia na składowiska odpadów komunalnych, co prowadzi do ich przedwczesnego wypełnienia zamiast posłużyć jako tani, łatwy do pozyskania materiał rekultywacyjny, którego przydatność techniczną i środowiskową potwierdziły wielokrotnie przeprowadzane badania. Całość zagadnienia została przedstawiona w szerszym kontekście problematyki prawidłowego, zgodnego z wymogami Unii Europejskiej, zagospodarowania odpadów komunalnych.

Foto: https://europerspektywy.eu/

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top