Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością jest jednym z kluczowych elementów strategii każdej nowoczesnej szkoły wyżej. Różnorodność wynikająca z posiadania w Uczelni studentów o różnych potrzebach stała się możliwością do dynamicznego rozwoju Uczelni oraz instytucji i podmiotów gospodarczych z nią współpracujących. Kreowanie nowych rozwiązań oferujących kształcenie różnych kierunkach studiów wyżach jest możliwe dzięki dofinansowaniom jakie m.in. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uzyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Flagowym projektem realizowanym przez Uczelnie jest projekt pn. „Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej" realizowany w ramach III. Osi priorytetowej - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach tego projektu Uczelni zmienia się cały czas na lepsze.

Owoce tego projektu JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP miał przyjemność przedstawić na konferencji pt. "Polskie Uczelnie coraz bardziej dostępne" zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem konferencji była prezentacja wykonanych zadań w ramach rządowego programu Dostępność Plus.
Oprócz sukcesów w realizacji wyżej przywołanego projektu JM Rektor przedstawił także problemy i wzywania z jakimi musiała zmierzyć się Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej przy realizacji projektu w trakcie trwania pandemii SARS-CoV-2. Warte podkreślenia było także to, że wiele cen towarów i usług wzrosło. Wieloletnia perspektywa realizacji projektu daje jednak szanse na pełną realizację założonych celów i stworzenie podwalin dla realizacji kolejnych działań w celu zwiększenia dostępności studentów z niepełnosprawnościami do kształcenia na wybranym przez siebie kierunku studiów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top