Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W murach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej miał dzisiaj swoją inaugurację Projekt naukowy Akademia Demokracji – Bielskie Spotkania Naukowe – Prawo w teorii i praktyce. To wspólne przedsięwzięcie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Prawa pod patronatem Starosty Bielskiego - Jacka Płonki, Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Jarosława Klimaszewskiego oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Przemysława Rosatiego. Mottem przewodnim pierwszej z cyklu konferencji naukowych było "Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa".

Konferencję, wspólnie z gospodarzem Uczelni, dr hab. inż. Jackiem Bindą, prof. WSFiP - Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, otworzyli adwokat Krzysztof Stec - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, adwokat Przemysław Rosati - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Jarosław Klimaszewski - Prezydenta Bielska-Białej.

Część merytoryczna konferencji została podzielona na trzy panele, z których pierwszy został poświęcony fundamentom i aksjologii właściwej dla państw demokratycznych, a kolejne dwa panele szeregowi kwestii szczegółowych, charakteryzujących państwo prawa.

W pierwszej części konferencji zaprezentowano referaty na temat: godności człowieka jako fundamentu aksjologicznego państwa prawa oraz regulacji o prawach człowieka (dr hab. Anna Chorążewska), szczególnej roli polskiej adwokatury jako samorządu zawodu zaufania publicznego dla podejmowania działań na rzecz ochrony wolności i praw jednostki oraz (adwokat Przemysław Rosati) oraz relacji zachodzących między demokracją, a praworządnością w warunkach zaburzeń równowagi ustrojowej (dr hab. Jacek Zaleśny).

Drugi panel otworzył referat Profesora Czesława Martysza, który poświęcony był współczesnym zagrożeniom samodzielności samorządu terytorialnego, jako wyniku analizy ostatnich zmian w prawie, które mają wpływ na korzystanie przez jednostki samorządu z konstytucyjnie przyznanej im i chronionej samodzielności.

Kolejne referaty traktowały o szeregu kwestiach szczegółowych związanych z realizacją prawa do sądu a prowadzeniu rozpraw w trybie zdalnym (SSR dr Justyna Fibinger), ograniczeniu udziału ławników w orzekaniu jako naruszeniu demokracji (SSR Mariola Adamiec – Witek), rozbieżności interpretacyjnych i konstrukcyjnych w toku prac nad ustawą o sądach pokoju (SSO dr Rafał Lach), znaczeniu wolności wypowiedzi w demokratycznym państwie prawnym (Doktor Artur Biłgorajski).

Przedstawicielka Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej adw. dr Agnieszka Kastelik-Smaza, zaprezentowała referat na temat roli Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych w unijnym systemie ochrony prawnej, natomiast kwestię pomocy prawnej z urzędu - misji czy obowiązku poruszył w wystąpieniu adw. dr Rafał Guzik.

Podczas rozmów kuluarowych i na forum uczestnicy Konferencji podkreślali wysoki poziom referatów oraz trafność wygłoszonych tez.

Organizatorzy konferencji naukowej (Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej oraz Wyższa Szkoła Finansów i Praw w Bielsku-Białej) dziękując uczestnikom za przybycie i wygłaszenie refereatów, już teraz zapraszają na kolejne spotkanie naukowe w 2023 r.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top