Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Jednym z nadrzędnych celów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, co wielokrotnie podkreśla w swoich wystąpieniach dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP - Rektor Uczelni, jest nieustanne dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i nowoczesnego a także efektywnego procesu kształcenia.

Realizując tak postawione cel WSFiP przystąpiła do projektu realizowanego w ramach III Osi priorytetowej - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt "Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej", ma za zadanie stworzenia dogodnych warunków studiowania, w tym osobom z niepełnosprawnościami, poprzez wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. w pełni skomputeryzowana aula, wielkoformatowe ekrany dotykowe, nowoczesne laboratoria komputerowe, nowoczesne boisko, siłownia. Równie istotna stała się m.in. likwidacja barier architektonicznych, odnowienie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych.

W ramach projektu, zostały już zrealizowane następujące zadania:

 1. Odmalowano korytarze i klatki ewakuacyjne a także oznakowano, a także zlikwidowano bariery środowiska fizycznego, które utrudniały codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnoprawnościami;
 2. Wyremontowano łazienki znajdujące się na terenie Uczelni i dostosowano je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 3. Rozbudowany został system monitoringu, co przekłada się na większe bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Uczelni;
 4. Wyposażono sale dydaktyczne w sprzęt komputerowy i audiowizualny (w tym: laptopy, komputery, 75’’monitory interaktywne);
 5. Wyposażono aule Uczelni w nowoczesny skomputeryzowany sprzęt audiowizualny, poprawiając tym samym efektywność prowadzonego procesu dydaktycznego;
 6. Stworzono stronę Uczelni i dostosowano ją do osób z niepełnosprawnościami;
 7. Wprowadzono zmiany organizacyjne w Uczelni mające na celu uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 8. Wyremontowano zewnętrzne ciągi komunikacyjne z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami.

W dalszych etapach realizowanego przedsięwzięcia WSFiP planuje następujące zmiany:

 1. Wymiana nawierzchni boiska na nowoczesną nawierzchnię polipropylenową;
 2. Remont dźwigu windy;
 3. Wykonanie klimatyzacji auli wykładowej;
 4. Zakup i wdrożenie platformy językowej, edukacyjnej i bibliotecznej;
 5. Zakup rzutnika do sali dydaktycznej w celu możliwości wyświetlania powiększonych prezentacji dla studentów;
 6. Zakup bieżni i kolumny rehabilitacyjnej;
 7. Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Uczelnie działania w celu dostosowania jej pomieszczeń dydaktycznych do wymogów stawianych przez nowoczesny rynek edukacyjny przyczyni się do jeszcze lepszych osiągnięć studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i uznania zdobytej przez nich wiedzy przez przyszłych pracodawców.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top